STADGAR

Stadgar för Retromusikföreningen Malmö

Publicerad 4 mars 2019. 

1. Föreningen
Föreningens namn är Retromusikföreningen Malmö. Föreningen är en religiöst och politiskt obunden ideell förening.
2. Säte
Föreningens säte är i Malmö
3. Ändamål
Med ett ödmjukt förhållningssätt vill föreningen genom olika former av arrangemang verka för en glädjefull spridning av främst 60-70 talets arv inom popmusiken.4. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.
5. Firmateckning
Föreningens firma tecknas enligt styrelsens beslut.
6. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
7. Medlemskap
Medlem i föreningen:
· skall betala medlemsavgift
· har rätt till information om föreningens angelägenheter
· har rösträtt vid årsmöte och extra årsmöte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
· är valbar till styrelsen och valberedningen.
· skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
· kan uteslutas av styrelse eller årsmöte om denne uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar föreningens ändamål eller verksamhet. Meddelanden härom skall ske skriftligen från styrelsen.
8. Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte är (jämte extra årsmöte) föreningens högsta beslutande organ.
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen senast i mars månad. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor innan årsmötet.
Kallelse till ordinarie årsmöte skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna via mail, i föreningens facebookgrupp och på hemsidan. Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
Röstning sker öppet (ja-/nej-rop), eller efter votering om så begärs. För beslut krävs absolut majoritet, d.v.s. mer än hälften av rösterna. Val avgörs dock genom relativ majoritet, d.v.s. att den som fått högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till det totala antalet röster. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden, om denne är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. I beslut om styrelsens ansvarsfrihet får avgående styrelse inte delta.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 
         det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste                 verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det                  kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna                 förslag från medlemmarna (motioner).
12. Val av
       a) Styrelsens ordförande för en tid av 2 år.
                b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
                c) En eller två revisorer för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens                       ledamöter delta.
                d) Två eller högst tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av                         vilka en skall utses till ordförande och tillika sammankallande.
13.  Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av                   större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen                       eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen 
       till mötet.
                Härutöver får endast det som finns i kallelsen tas upp och beslutas 
       på årsmötet.
9. Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas då:
· styrelsen finner det påkallat
· när minst ¼ av medlemmarna så begär
Kallelse till extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst två veckor i förväg. Mötet får endast fatta beslut i ärenden som framgår av kallelsen.
Röstning och beslut vid extra årsmöte sker på samma sätt som vid ordinarie årsmöte.
10. Styrelsen
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter. Inom ramen för dessa stadgar skall styrelsen svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer och årsmötets beslut, samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare högst tre ledamöter. Styrelsen bör bestå av både kvinnor och män.
Styrelseledamots mandatperiod är två år. Vid ordinarie årsmöte väljs hälften av styrelseledamöterna.
Kallelse till styrelsemöte skall vara samtliga styrelseledamöter tillhanda minst tre dagar i förväg. Styrelsen är beslutsmässig vid styrelsemöte då minst hälften av ledamöterna är närvarande och dit alla ledamöter är kallade. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
11. ValberedningenValberedningen väljs av årsmötet för en mandatperiod av ett år och består av två eller högst tre ledamöter. Efter förankring med de berörda skall valberedningen föreslå valbara personer till styrelsen samt till revisorer.Valberedningen skall senast sex veckor före årsmötet tillfråga dem vars mandattid utgår vid årsmötet, om de kandiderar för nästa mandatperiod. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela medlemmarna sina förslag.12. Revisorer
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisor skall inte delta regelbundet på styrelsemötena. Revisorerna ska vara oberoende av dem de har att granska.Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.
13. Stadgeändring
Föreningens stadgar kan ändras genom beslut av två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen. För beslut om stadgeändring krävs vid det senare mötet 2/3 majoritet av närvarande medlemmar.
14. Upplösning av föreningen
Föreningen kan upplösas genom beslut av två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. För beslut om upplösning av föreningen krävs vid det senare mötet ¾ majoritet av närvarande medlemmar.
Det åligger styrelsen att fullfölja årsmötets beslut. Styrelsen avvecklar föreningen genom att betala föreningens skulder sälja inventarier och andra tillgångar avregistrera föreningen hos Skatteverket.

Vid upplösning skall föreningens tillgångar skänkas till liknande verksamhet i enlighet med vad styrelsen finner lämpligt.