Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Personuppgiftspolicy. (GDPR)

Retromusikföreningen Malmö orgnr: 802522-799

Retromusikföreningen Malmös syfte med denna policy är att beskriva hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. För oss inom Retromusikföreningen Malmö är din integritet av största vikt, och det är därför väsentligt att du som medlem, leverantör, förtroendevald, samarbetspartner etc. känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett sä̈kert och korrekt sätt, och att du är informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig.

Retromusikföreningen Malmö med orgnr. 802522-7995 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar enligt denna personuppgiftspolicy. Om du har frågor kring integritet och personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på retromusikforeningen@gmail.com

2. Vilken information behandlar vi?

2.1 Medlemskap.

Retromusikföreningen Malmö består av medlemmar som aktivt valt att vara med i föreningen. Föreningens ändamål är att med ett ödmjukt förhållningssätt, genom olika former av arrangemang, verka för en glädjefull spridning av främst 60–70 talets arv inom popmusiken. För att föreningen ska kunna hantera medlemskapet behöver vissa personuppgifter behandlas. Den information som det bland annat kan röra sig om är följande: 

- Namn - E-postadress - Telefonnummer - Medlemsnummer - Betalningsinformation

Uppgifterna ovan samlas in från dig som medlem.

2.2 Förtroendeuppdrag.

För dig som har förtroendeuppdrag inom föreningen samlar vi in och behandlar bland annat följande uppgifter:

- Namn

- Kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress, telefonnummer

- Uppgifter för att kunna betala ut eventuellt arvode och ersättning för utlägg

- Anställningsuppgifter (till exempel befattning)

2.3 Deltagare på arrangemang.

Retromusikföreningen Malmö erbjuder olika typer av arrangemang kopplade till föreningens syfte och ändamål. I samband med att du anmäler dig till eller deltar vid något av föreningens arrangemang, behöver vi viss information från dig för att kunna utföra och administrera arrangemanget. I samband med registreringen kan du bland annat behöva ange följande uppgifter:

- Namn

- Kontaktuppgifter så som telefonnummer och e-postadress

- Uppgifter om medlemskap

- Uppgift om allergi eller annan specialkost

- Betalningsuppgifter

2.4 Leverantör och samarbetspartners.

Retromusikföreningen Malmö behandlar personuppgifter om kontaktpersoner hos våra leverantörer och samarbetspartners. Det kan bland annat handla om följande uppgifter:

- Namn

- Kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress, telefonnummer

- Anställningsuppgifter (till exempel befattning)

2.5 Kommunikation och marknadsföring.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna kommunicera med dig som medlem, leverantör eller samarbetspartner. Informationen som behandlas är bland annat.

- Namn

- Kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress.

3. Hur länge sparar vi personuppgifter?

Retromusikföreningen Malmö sparar personuppgifter så länge det finns en relation mellan parterna. Föreningen gör en årlig översyn över sitt medlemsregister och gallrar löpande detta register.

Om en medlem meddelar uppsägning av sitt medlemskap tas dennes personuppgifter bort omgående.

4. Vilka kan vi komma att dela information med?

I de fall Retromusikföreningen Malmö använder externa parter för att hantera administration i verksamheten överlämnas uppgifter till dessa parter i nödvändig utsträckning, och när det är erforderligt upprättas personuppgiftsbiträdesavtal mellan Retromusikföreningen Malmö och dessa parter.

5. Den registrerades rättigheter.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter (registerutdrag). En sådan begäran skickas till retromusikforeningen@gmail.com

Du har rätt att begära begränsning av behandling, vilket innebär att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begräsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse.

Rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du i vissa fall har rätt att få ut dina personuppgifter i elektroniskt format och använda uppgifterna på annat håll. Detta gäller för uppgifter som du har tillhandahållit Retromusikföreningen Malmö och som behandlas av oss med samtycke eller avtal som laglig grund.

Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras. Radering kan göras i fall där:

- Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.

- Behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket.

- Behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att

uppgifterna behandlas. Du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

- Personuppgifterna har behandlats olagligt.

Du kan anmäla till Retromusikföreningen Malmö om du inte längre vill ta emot marknadsföring per e-post.

Om du upplever att dina rättigheter inte möts av Retromusikföreningen Malmö har du rätt att lämna klagomål till IMY Intregritetsskyddsmyndigheten rörande föreningens behandling av dina personuppgifter.

6. Kontakt med Retromusikföreningen kring personuppgifter.

E-post: retromusikforeningen@gmail.com

Hemsida: https://www.retromusikforeningenmalmo.se

Vi ber dig notera att denna personuppgiftspolicy kommer att uppdateras allteftersom rättspraxis utvecklas och Intregitetsskyddsmyndigheten ger ut riktlinjer. Kontrollera således att du tar del av den senaste versionen av policyn. Den senaste versionen finns alltid att ladda ner på vår webbplats.

Retromusikföreningen Malmö, juli 2023.